Telefon   +48 605 552 777

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego "GOREX" Sp. z o.o.

Logo GMP+Logo FRA

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Nawiązując do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także w związku z pozyskaniem lub zamiarem pozyskania Państwa danych osobowych, oświadczamy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego „GOREX” Sp. z o.o.,ul. Moniuszki 42, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-010-94-99, REGON: 001305658, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000116536, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie wykonania łączących nas umów lub przesyłania informacji handlowych.
 3. Dane które są przetwarzane zostały pozyskane od Państwa w trakcie wykonywania umowy i są to m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery ewidencyjne jak PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak np.:
  • wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • rozliczenie wzajemnych świadczeń i zobowiązań publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO)
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – podatkowej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa,
  • przesyłania Państwu informacji handlowych Administratora, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane następującym podmiotom z którymi współpracujemy, a których przekazanie jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy lub przesłania informacji handlowych:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu umowy,
  • podmiotom zajmującym się działalnością księgowo – kadrową lub doradztwem prawnym na rzecz Administratora,
  • przewoźnikom,
  • innym podmiotom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania umowy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków Administratora wynikających z umowy lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie przechowywania tych danych (m.in. okres przechowywania dokumentacji rachunkowej).
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim nie są one niezbędne do wykonania umowy, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Wskazanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Niewskazanie danych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy przez Administratora, a tym samym nie dojdzie do zawarcia umowy.
 11. Państwa dane osobowe, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę, mogą zostać przekazane przez Administratora, wyłącznie w celu wykonania umowy, przedsiębiorcy zajmującemu się wykonywaniem czynności spedycji lub przewozu mającym siedzibę na terenie Republiki Ukrainy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  • drogą papierową w zamkniętej kopercie lub
  • drogą elektroniczną bezpośrednio na adres poczty elektronicznej przewoźnika.
 12. Realizacja Państwa praw może się odbywać w następujących formach:
  • pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej,
  • elektronicznej na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..